Huấn luyện An Toàn Lao Động - Ứng Phó Sự Cố Tràn Dầu

Huấn luyện an toàn lao động - Ứng phó sự cố tràn dầu

Giới thiệu

 • Cung cấp kiến thức về sự cố tràn dầu và ảnh hưởng đối với môi trường.

 • Học viên hiểu biết các kỹ năng về chiến thuật, kỹ thuật ƯCSCTD.

 • Học viên nắm vững được các biện pháp bảo đảm an toàn khi tham gia ƯCSCTD.


Ai nên tham gia chương trình?


 • Các cấp quản lý & lãnh đạo doanh nghiệp; 

 • Đội ngũ quản lý cấp trung (bao gồm từ giám đốc chức năng đến cấp trưởng phó các Phòng, Ban, Bộ phận trong doanh nghiệp); 

 • Những người đang tham gia làm việc trong môi trường doanh nghiệp có mong muốn phát triển và hoàn thiện kỹ năng quan trọng này


Tần suất huấn luyện an toàn lao động

 • Tái huấn luyện 1 năm / 1 lần

 • Thời gian huấn luyện

 • Huấn luyện lần đầu: 16 giờ

 • Huấn luyện định kỳ: 16 giờ
 

Lợi ích từ chương trình huấn luyện an toàn lao động - Ứng phó sự cố tràn dầu 

 • Học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng nhận theo quy định


Phương pháp huấn luyện an toàn lao động

 • Bài giảng Powerpoint

 • Lý thuyết

 • Videos ( 3D Animations, Flash Player, Feature Films)

 • Thực hành tại hội trường huấn luyện an toàn lao động hoặc tại công trường


Nội dung chương trình huấn luyện an toàn lao động

1. Hệ thống các kế hoạch ƯCSC tràn dầu ở Việt Nam

2. Chiến lược ứng cứu sự cố tràn dầu

 • Chiến lược chung

 • Đánh giá rủi ro sự cố tràn dầu 

 • Diễn biến của dầu tràn

 • Các phương án ƯCSCTD

 • Giám sát và đánh giá

 • Phân tán dầu bằng hóa chất 

 • Quây chặn và thu hồi

 • Bảo vệ các vùng nhạy cảm 

 • Đốt tại chỗ

 • Làm sạch đường bờ

 • Những rủi ro đối với người tham gia ƯCSCTD

 • Đánh giá an toàn tại hiện trường

 • Dầu tràn

 • Môi trường làm việc 

 • Thiết bị làm sạch

 • Hóa chất làm sạch

 • Khử độc 

 • Thời tiết

 • Môi trường làm việc an toàn

3. Tổ chức công tác ƯCSCTD 

 • Thông tin và đầu mối tiếp nhận thông tin

 • Xử lý thông tin

 • Phân cấp ứng cứu sự cố tràn dầu 

 • Trách nhiệm và nhiệm vụ của công ty gây tràn dầu 

 • Trách nhiệm của các cấp ƯCSCTD

 • An toàn trong công tác ƯCSC tràn dầu

4. Các phụ lục

 • Phụ lục 1: Chất phân tán hóa học

 • Phụ lục 2: Các nguyên lý của phao quây dầu

 • Phụ lục 3: Các thiết bị thu hồi dầu

 • Phụ lục 4: Quản lý chất thải

 • Phụ lục 5: Công tác quản lý tại hiện trường

 • Phụ lục 6: Hướng dẫn sử dụng, bảo quản và sửa chữa phao quây dầu trên biển


Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học độc đáo của TST
Để lại thông tin của bạn dưới đây
Gửi