Huấn luyện An toàn lao động - Quản Lý Rủi Ro Và Điều Tra Tai Nạn

Giới thiệu

 • Cung cấp những kiến thức cơ bản để xác định các mối nguy nơi làm việc và tiến hành đánh giá rủi ro các mối nguy theo OHSAS 18001 và ISO 14001

 • Học viên hiểu rõ và phân biệt sự khác nhau giữa mối nguy và rủi ro

 • Cung cấp kỹ thuật và phương pháp nhận diện mối nguy liên quan đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

 • Nắm được các nguyên tắc và phương pháp đánh giá rủi ro 

 • Cung cấp kiến thức lập kế hoạch và quản lý rủi ro hiệu quả để giảm thiểu các hậu quả từ các rủi ro

 • Sử dụng công cụ phân tích mối nguy để thực hiện nhiệm vụ một cách an toàn, hiệu quả và hiệu quả

 • Nắm được kỹ thuật và quy trình điều tra tai nạn

Ai nên tham gia chương trình?

 • Các cấp quản lý & lãnh đạo doanh nghiệp; 

 • Đội ngũ quản lý cấp trung (bao gồm từ giám đốc chức năng đến cấp trưởng phó các Phòng, Ban, Bộ phận trong doanh nghiệp); 

 • Những người đang tham gia làm việc trong môi trường doanh nghiệp có mong muốn phát triển và hoàn thiện kỹ năng quan trọng này

Tần suất huấn luyện

 • Tái huấn luyện 1 năm / 1 lần

Thời gian huấn luyện

 • Huấn luyện lần đầu: 16 giờ

 • Huấn luyện định kỳ: 16 giờ

Lợi ích từ chương trình

 • Học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng nhận theo quy định

Phương pháp huấn luyện

 • Bài giảng Powerpoint

 • Lý thuyết

 • Videos ( 3D Animations, Flash Player, Feature Films)

 • Thực hành tại hội trường huấn luyện hoặc tại công trường

Nội dung chương trình

Module 1: Quản trị rủi ro – Risk Management

1.1 Tổng quan về Quản trị rủi ro 

 • Các khái niệm trong quản trị rủi ro

 • Tại sao phải quản trị rủi ro

1.2 Phương pháp và quy trình nhận biết mối nguy và đánh giá rủi ro

 • Lựa chọn đối tượng tiến hành quản trị rủi ro

 • Các phương pháp nhận diện mối nguy 

 • Các phương pháp đánh giá rủi ro 

 • Phương pháp nhận diện mối nguy theo Safety Check list 

 • Phương pháp ma trận rủi ro

 • Phương pháp mô hình sai lỗi và phân tích tác động (FMEA)

 • Phương pháp mối nguy và khả năng làm được HAZOP

1.3 Bài tập

 • Bài tập 1: Nhận diện các mối nguy

1.4 Ước lượng rủi ro

 • Ước lượng và phân loại rủi ro

1.5 Bài tập

 • Bài tập 2: Đánh giá và ước lượng các rủi ro

1.6 Kiểm soát rủi ro & Quản lý sự thay đổi

 • Các biện pháp kiểm soát rủi ro

 • Quản lý sự thay đổi

 • Theo dõi và quản lý rủi ro

 • Kiểm soát các rủi ro ở mức độ không chịu đựng & đánh giá sau kiểm soát

1.7 Bài tập

 •  Bài tập 3: Các biện pháp kiểm soát rui ro

Module 2: Điều tra an toàn lao động – Investigation into the causes of the work accident

2.1 Tổng quan về điều tra sự cố/tai nạn

 • Thuật ngữ và định nghĩa

 • Phân loại sự cố/tai nạn

 • Những sự cố/tai nạn nào cần được điều tra

 • Ý nghĩa của việc điều tra sự cố

2.2 Các phương pháp điều tra sự cố/tai nạn.

 • Phương pháp điều tra xương cá

 • Phương pháp điều tra 5 WHY.

 • Phương pháp thuyết Heinrich Domino

2.3 Quy trình và kỹ năng phân tích,điều tra sự cố/tai nạn

 • Thành lập đoàn điều tra

 • Điều tra sự cố

 • Xác định nguyên nhân

 • Thiết lập biện pháp khắc phục

 • Viết báo cáo

 • Biểu mẫu điều tra, báo cáo

2.4 Quản lý và điều tra sự cố/tai nạn theo yêu cầu pháp luật/doanh nghiệp

 • Yêu cầu pháp luật và các tiêu chuẩn về điều tra và báo cáo sự cố/tai nạn.

2.5 Kiếm soát

 • Hệ thống kiểm soát, theo dõi các sự cố của doanh nghiệp 

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học độc đáo của TST
Để lại thông tin của bạn dưới đây
Gửi