Huấn luyện an toàn lao động - Nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro

Giới thiệu

Cung cấp những kiến thức cơ bản để xác định các mối nguy nơi làm việc và tiến hành đánh giá rủi ro các mối nguy theo OHSAS 18001 và ISO 14001

Học viên hiểu rõ và phâm biệt sự khác nhau giữa mối nguy và rủi ro

Cung cấp kỹ thuật và phương pháp nhận diện mối nguy liên quan đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

Nắm được các nguyên tắc và phương pháp đánh giá rủi ro 

Cung cấp kiến thức lập kế hoạch và quản lý rủi ro hiệu quả để giảm thiểu các hậu quả từ các rủi ro

Sử dụng công cụ phân tích mối nguy để thực hiện nhiệm vụ một cách an toàn, hiệu quả và hiệu quả


Ai nên tham gia chương trình?

• Các cấp quản lý & lãnh đạo doanh nghiệp; 

• Đội ngũ quản lý cấp trung (bao gồm từ giám đốc chức năng đến cấp trưởng phó các Phòng, Ban, Bộ phận trong doanh nghiệp); 

• Những người đang tham gia làm việc trong môi trường doanh nghiệp có mong muốn phát triển và hoàn thiện kỹ năng quan trọng này


Tần suất huấn luyện

Tái huấn luyện 1 năm / 1 lần


Thời gian huấn luyện

• Huấn luyện lần đầu: 16 giờ

• Huấn luyện định kỳ: 16 giờ


Lợi ích từ chương trình huấn luyện an toàn lao động - Nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro

• Học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng nhận theo quy định


Phương pháp huấn luyện

• Bài giảng Powerpoint

• Lý thuyết

• Videos ( 3D Animations, Flash Player, Feature Films)

• Thực hành tại hội trường huấn luyện an toàn lao động hoặc tại công trường


Nội dung chương trình huấn luyện an toàn lao động - Nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro

Module 1

1.1 Khái niệm và thuật ngữ

1.2 Các phương pháp nhận diện mối nguy

1.3 Quá trình đánh giá rủi ro

1.4 Phương pháp nhận diện mối nguy theo Safety Check list 

1.5 Phiếu phân tích JSA ( Job Safety Analysis) 

Bài tập thực hành nhận diện mối nguy và lượng hóa rủi ro theo phiếu SCL và JSA

Module 2

2.1 Các yêu cầu pháp luật liên quan đến các khía cạnh và mối nguy 

2.2 Kiểm soát các rủi ro ở mức độ không chịu đựng & đánh giá sau kiểm soát

Bài tập thực hành nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro

2.3 Xây dựng hướng dẫn và các biện pháp kiểm soát mối nguy chính

2.3.1 Quản lý nhà thầu

2.3.2 Hóa chất dấu hiệu cảnh báo theo HMIS NFPA…

2.3.3 An toàn điện

2.3.4 Các tiêu chuẩn thiết kế an toàn

Module 3

3.1 Liên kết kiểm soát các mối nguy với các điều khoản khác của tiêu chuẩn 4.4.1, 4.4.2, 4.4.6, 4.5.3…

3.2 Chia sẻ bài học kinh nghiệm 

3.3 Chia sẻ các tình huống đánh giá

3.4 Trao đổi vấn đề thực tiễn từ đó áp dụng vào thực tế


Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học độc đáo của TST
Để lại thông tin của bạn dưới đây
Gửi