Huấn luyện an toàn lao động - Kiểm soát nguồn năng lượng nguy hiểm - LOTO

Huấn luyện an toàn lao động - Kiểm soát nguồn năng lượng nguy hiểm - LOTO

Giới thiệu

Với khóa học huấn luyện an toàn lao động này, người tham dự sẽ hiểu được vai trò và trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc xây dựng một chương trình về kiểm soát năng lượng hay khóa, gắn thẻ (LOTO) nhằm bảo vệ người lao động trong quá trình tham gia các hoạt động bảo trì và bảo dưỡng máy móc và thiết bị. Ngoài ra, người tham dự cũng hiểu được bằng cách nào nhận diện được các điều kiện nguy hại và tiến hành biện pháp kiểm soát các điều kiện này vì chúng liên quan đến kiểm soát các nguồn năng lượng nguy hiểm. Khóa học này cũng được thiết kế để xây dựng và tiến hành các chương trình kiểm soát năng lượng, bao gồm quy trình cô lập, huấn luyện người bị ảnh hưởng và người được quyền cũng như kiểm kiểm tra quy trình kiểm soát năng lượng định kỳ.


Ai nên tham gia chương trình huấn luyện an toàn lao động - KSNNLNH - LOTO?

Người sử dụng lao động trong ngành công nghiệp, giám đốc, người lao động hoặc đại diện người lao động, đóng vai trò trong chương trình về an toàn và sức khỏe, là những người được quyền có tham gia và quy trình kiểm soát năng lượng, bảo trì và bảo dưỡng, xây dựng hoặc nâng cao các yêu cầu trong việc cách ly (máy móc, thiết bị) hoặc người vận hành thiết bị mà có ảnh hưởng bởi năng lượng nguy hiểm như mô tả trong tiêu chuẩn về kiểm soát năng lượng nguy hiểm của Cơ quan quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp Hoa Kỳ (OSHA – 29 CFR 1910.147) 

Tần suất huấn luyện an toàn

  • Tái huấn luyện 1 năm / 1 lần


Thời gian huấn luyện an toàn lao động

  • Huấn luyện lần đầu: 8 giờ

  • Huấn luyện định kỳ: 8 giờ


Lợi ích từ chương trình

  • Học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng nhận theo quy định


Phương pháp huấn luyện an toàn

  • Bài giảng Powerpoint

  • Lý thuyết

  • Videos ( 3D Animations, Flash Player, Feature Films)

  • Thực hành tại hội trường huấn luyện an toàn lao động hoặc tại công trường


Nội dung chương trình huấn luyện an toàn lao động - KSNNLNH - LOTO

1. Các nguồn năng lượng nguy hiểm

2. Thuật ngữ và định nghĩa

3. Các tình huống cần khóa và gắn thẻ (hay LOTO)

4. Hướng dẫn kiểm soát các Nguồn năng lượng

5. Các bước LOTO

6. Kiểm tra hàng năm

7. Trường hợp đặc biệt

8. Huấn luyện và tái chứng nhận

9. Khóa quản lý

10. Ví dụ về các yêu cầu cụ thể ở Cơ Sở


Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học độc đáo của TST
Để lại thông tin của bạn dưới đây
Gửi