Huấn luyện an toàn lao động - Giàn giáo căn bản

Huấn luyện an toàn lao động - Giàn giáo căn bản


Giới thiệu

Học viên có chứng chỉ này sẽ làm được các phần việc sau:

• Nắm được Quy định pháp luật và các tiêu chuẩn giàn giáo

• Lý thuyết lắp dựng, căn chỉnh,vận hành, tháo dỡ, nhập kho các lọai giàn giáo chính

• Nắm vững các cụm chi tiết cấu thành lý thuyết lắp dựng, vận hành, tháo dỡ, nhập kho giàn giáo modular và giàn giáo khung

• Lý thuyết lắp dựng Các lọai giàn giáo chuyên dụng (Phân lọai, biết thiết kế ,lắp dựng, điều chỉnh, tháo dỡ, nhập kho và bảo quản)

• Quy định lắp dựng, vận hành, tháo dỡ, nhập kho, sử dụng thang

• Quy định lắp dựng, vận hành, tháo dỡ, nhập kho pa lăng, ròng rọc, dây thừng, cáp, xích

• Phụ giúp thanh kiểm tra giàn giáo (không được tự ý thanh kiểm giàn giáo, nhưng khi được giao việc và có giám hộ được làm việc này)

• Nhiệm vụ Thanh kiểm tra chi tiết và cụm chi tiết (Kiểm tra an toàn hiện trường)

• Phần thực hành

• Dây thắt an toàn, móc treo, nút buộc

• An toàn làm việc trên cao 

Ai nên tham gia chương trình huấn luyện an toàn lao động này?

• Công nhân, kỹ sư

• Cán bộ quản lý EHS

• Người sử dụng giàn giáo


Tần suất huấn luyện

 Tái huấn luyện 2 năm / 1 lần


Thời gian huấn luyện

05 ngày, 02 ngày lý thuyết & 03 ngày thực hành


Lợi ích từ chương trình huấn luyện an toàn lao động - Giàn giáo căn bản

Học viên tham dự đạt yêu cầu sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa Dàn giáo căn bản do TST cấp. 


Tiêu chuẩn áp dụng

Nội dung giáo trình tuân thủ giáo trình được viện tiêu chuẩn công nghiệp Anh Quốc (BS) BS1139/BS5973, BS5974/BS5975. Australia: “ National Occupational Health and Safety Certification Standard For Users And Operators Of Industrial Equipment (NOHSC:1006-1995, sửa đổi bổ sung 2013). Tiêu chuẩn Châu Âu / EN 12811-1. Tiêu chuẩn Mỹ OSHA 3150 Standards. Giáo trình giảng dạy có liên hệ đối chiếu với các tiêu chuẩn Đức, Pháp, Nga và tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 296-04 về Giàn dáo


Nội dung chương trình huấn luyện an toàn lao động

1. Nắm được Quy định pháp luật và các tiêu chuẩn giàn giáo

2. Lý thuyết lắp dựng, căn chỉnh,vận hành, tháo dỡ, nhập kho các lọai giàn giáo chính

3. Nắm vững các cụm chi tiết cấu thành

4. Lý thuyết lắp dựng, vận hành, tháo dỡ, nhập kho giàn giáo modular và giàn giáo khung

5. Lý thuyết lắp dựng Các lọai giàn giáo chuyên dụng (Phân lọai, biết thiết kế , lắp dựng, điều chỉnh, tháo dỡ, nhập kho và bảo quản)

6. Quy định lắp dựng, vận hành, tháo dỡ, nhập kho, sử dụng thang

7. Quy định lắp dựng, vận hành, tháo dỡ, nhập kho pa lăng, ròng rọc, dây thừng, cáp, xích

8. Phụ giúp thanh kiểm tra giàn giáo (không được tự ý thanh kiểm giàn giáo, nhưng khi được giao việc và có giám hộ được làm việc này)

9. Nhiệm vụ Thanh kiểm tra chi tiết và cụm chi tiết (Kiểm tra an toàn hiện trường)

10. Phần thực hành

  • Lắp dựng tại hiện trường

  • Căn chỉnh, tháo dỡ, nhập kho. Thanh kiểm tra an tòan

11. Dây thắt an toàn, móc treo, nút buộc

12. An toàn làm việc trên cao

  • Thực hành để nắm được quy định của luật pháp, thực hành các bước an toàn làm việc trên cao.


Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học độc đáo của TST
Để lại thông tin của bạn dưới đây
Gửi