Đánh giá viên HSE

Giới thiệu

Chương trình đào tạo TST cung cấp cách tiếp cận từng bước để vận dụng sự hoàn hảo vào hoạt động của mỗi tổ chức. Mỗi bước thực hiện dựa trên các công việc đã triển khai trước đó, vì vậy học viên có thể bắt nhịp học theo trình độ thực tế để có được kiến thức chuyên môn cần thiết nhằm đảm bảo tính hiệu quả của việc áp dụng, đánh giá và cải thiện Hệ Thống Quản Lý EHS.

1. Nhận thức

Hiểu chi tiết các yêu cầu của tiêu chuẩn là bước khởi đầu cần thiết.

2. Thực hành

Tìm hiểu cách thực hành Hệ Thống Quản Lý thông qua việc sử dụng các công cụ, kỹ thuật và hướng dẫn thực hành.

3. Đánh giá

Phát triển chuyên môn để đánh giá tính hiệu lực của Hệ Thống Quản Lý và xác định các vấn đề cần được cải tiến. Cải tiến, nâng cao năng lực để cải tiến năng suất và hiệu quả của quản Lý thông qua các công cụ, mô hình quản lý và giải pháp thực hành tốt.


Ai nên tham gia chương trình?

 • Cán bộ phụ trách EHS

 • Cán bộ quản lý EHS

 • Các bộ phận khác liên quan đến EHS


Tần suất huấn luyện

 • Tái huấn luyện 1 năm / 1 lần


Thời gian huấn luyện

 • 03 ngày, bao gồm thời gian kiểm tra và đánh giá kết quả


Lợi ích từ chương trình

 • Học viên tham dự đạt yêu cầu sẽ được cấp giấy chứng nhận Đánh giá viên nội bộ EHS do TST cấp. 


Nội dung chương trình

 • Giới thiệu 

 • Mục đích & Chương Trình khóa đào tạo

Phần 1: Hướng dẫn đánh giá các hệ thống quản lý (ISO 19011:2011)

 • Các khái niệm cơ bản liên quan đến đánh giá

 • Nguyên tắc đánh giá

 • Năng lực chuyên viên đánh giá 

 • Quản lý chương trình đánh giá

 • Thực hiện đánh giá 

 • Các kỹ năng đánh giá và phương pháp đánh giá

Phần 2: Phân tích các yêu cầu tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007, ISO 14001 trên quan điểm đánh giá

 • Phân tích các yêu cầu ISO 14001:2004/2009, OHSAS 18001:2007 theo quan điểm đánh giá 

 • Bài tập thực hành

Phần 3: Bài Tập Tình Huống Đánh giá 

 • Báo cáo đánh giá

 • Bài tập tình huống trong quá trình đánh giá

 • Giải đáp thắc mắc

Phần 4: Bài thi


Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học độc đáo của TST
Để lại thông tin của bạn dưới đây
Gửi