Huấn luyện an toàn lao động - Phòng cháy chữa cháy

Huấn luyện an toàn lao động - Phòng cháy chữa cháy theo nghị định 44/ 2016 NĐ-CP  

Giới thiệu

TST là đơn vị được Cục An toàn Lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Chương trình huấn luyện an toàn chung được thiết lập cho cấp quản lý, người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, người lao động theo quy định tại nghị định 44/ 2016 NĐ-CP ngày 15/05/2016

 Huấn luyện an toàn lao động - Phòng cháy chữa cháy


Ai nên tham gia chương trình?

 • Cấp quản lý

 • ...

Tần suất huấn luyện an toàn lao động

 • Huấn luyện định kỳ 2 năm / 1 lần

Thời lượng huấn luyện

 • Huấn luyện lần đầu: 24h

 • Huấn luyện định kỳ: 12h

Lợi ích từ chương trình huấn luyện an toàn lao động - Phòng cháy chữa cháy

 • Học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng nhận/chứng chỉ/cấp sổ theo quy định tại Nghị định 44/ 2016 NĐ-CP.

 • Khách hàng được cung cấp sổ “ Theo dõi công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định tại Nghị định 44/ 2016 NĐ-CP.

 • Khách hàng được cung cấp “ Tài liệu huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động” theo quy định tại Nghị định 44/ 2016 NĐ-CP.

Phương pháp huấn luyện

 • Bài giảng Powerpoint; Lý thuyết

 • Videos ( 3D Animations, Flash Player, Feature Films)

 • Thực hành tại hội trường huấn luyện hoặc tại công trường

Nội dung chương trình huấn luyện an toàn lao động - Phòng cháy chữa cháy

Kiến thức chung: Sơ lược về Luật an toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13

1. Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, VSLĐ

• Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động; hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động; các khái niệm, nội dung cơ bản về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

• Các quy định của pháp luật về chính sách, chế độ bảo hộ lao động;

• Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động;

• Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động

2. Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động ở cơ sở

• Tổ chức bộ máy và phân định trách nhiệm về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

• Xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động;

• Xây dựng và phổ biến nội quy, quy chế quản lý công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở, các phân xưởng, bộ phận và các quy trình an toàn của các máy, thiết bị, các chất;

• Tuyên truyền giáo dục, huấn luyện và tổ chức phong trào quần chúng thực hiện an toàn lao động, vệ sinh lao động;

• Thực hiện chính sách, chế độ bảo hộ lao động đối với người lao động

• Kiểm tra và tự kiểm tra về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

• Thực hiện đăng ký và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

• Thực hiện khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo định kỳ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp;

• Thực hiện thống kê, báo cáo, sơ kết, tổng kết công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động;

• Trách nhiệm và những nội dung hoạt động của tổ chức công đoàn cơ sở về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

• Quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

3. Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và biện pháp khắc phục, phòng ngừa

• Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất; đánh giá các nguy cơ trong sản xuất

• Các biện pháp cải thiện điều kiện lao động;

• Kiểm tra và đánh giá

• Kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm

>>> Xem thêm : Huấn luyện an toàn lao động nhóm 1 - Cấp quản lý 

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học độc đáo của TST
Để lại thông tin của bạn dưới đây
Gửi