Chỉ có học thực, mới có năng lực thực, chỉ có năng lực, mới có thể làm thực, chỉ có làm thực mới có thể
tạo ra giá trị thực, chỉ có giá trị thực mới có thể sống thực. Tất cả bắt đầu từ thực học (PACE, 2001)

IRATA Rope Access - UK

Industrial Irata Rope Access Level 1 Trainee Technician

05/09/2018

Industrial Irata Rope Access Level 2 Operative Technician

31/03/2017

Industrial Irata Rope Access Level 3 Supervisor

31/03/2017

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học độc đáo của TST
Để lại thông tin của bạn dưới đây
Gửi