Nguyễn Thị Huyền Trang

THÔNG TƯ

Quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động


Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;

Căn cứ Nghị định số /2018/NĐ-CP ngày tháng năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động,

  Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định chi tiết về trách nhiệm đảm bảo tiêu chuẩn người huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động; việc huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; tập huấn cập nhật thông tin, chính sách, pháp luật, khoa học, kỹ thuật về an toàn, vệ sinh lao động; trách nhiệm quản lý hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người sử dụng lao động, người lao động theo quy định tại Điều 2 Luật An toàn, vệ sinh lao động.  

2. Người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

3. Doanh nghiệp tự tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, Tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tổ chức theo quy định tại khoản 7 Điều 14 Luật An toàn, vệ sinh lao động (sau đây gọi tắt là tổ chức huấn luyện).

4. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

  Điều 3. Đảm bảo tiêu chuẩn người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

1. Người đứng đầu tổ chức huấn luyện chịu trách nhiệm đảm bảo nguời huấn luyện của tổ chức huấn luyện đạt tiêu chuẩn về người huấn luyện theo quy định tại Nghị định /2018/NĐ-CP ngày..... sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

2. Người đứng đầu tổ chức huấn luyện chịu trách nhiệm đảm bảo nguời huấn luyện trong các khóa huấn luyện của tổ chức, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn về người huấn luyện theo quy định tại Nghị định /2018/NĐ-CP ngày..... sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

3. Khi có yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, người đứng đầu tổ chức huấn luyện xuất trình tài liệu, giấy tờ liên quan chứng minh người huấn luyện đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật như bằng cấp, lý lịch, quyết định giao việc hoặc tuyển dụng và các giấy tờ liên quan khác.

Điều 4. Quản lý và kiểm tra, sát hạch trong huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Người tham gia học các khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo chương trình huấn luyện khung bắt buộc đã được quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP, Nghị định /2018/NĐ-CP ngày..... sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Thông tư này phải tham dự đủ ít nhất 80% thời gian khóa học mới được tham dự kiểm tra, sát hạch. Đối với những nội dung học bắt buộc mà người học đã tham dự học ở chương trình khác thì được miễn học lại.

 2. Kết quả kiểm tra, sát hạch lý thuyết hoặc thực hành tối đa 100 điểm. Học viên được đánh giá đạt yêu cầu kiểm tra, sát hạch phải có số điểm mỗi phần thi lý thuyết, thực hành ít nhất từ 50 điểm trở lên. Trường hợp chương trình chỉ có quy định kiểm tra, sát hạch lý thuyết thì phần thi lý thuyết phải từ 50 điểm trở lên.

3. Tổ chức huấn luyện phải ban hành quy chế quản lý và kiểm tra, sát hạch đối với các khóa huấn luyện, tập huấn an toàn, vệ sinh lao động.

Điều 5. Nội dung, thời gian huấn luyện cho người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

1. Nội dung huấn luyện lần đầu đối với người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:

a) Nội dung huấn luyện như đối với người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động (nhóm 2) quy định tại Nghị định 44/2017/NĐ-CP;

b) Nội dung kỹ năng huấn luyện: Kỹ năng biên soạn bài giảng; phương pháp huấn luyện; kỹ năng tư vấn, hướng dẫn, thông tin, tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động; kỹ năng sử dụng các phương tiện hỗ trợ huấn luyện; kỹ năng tổ chức khóa huấn luyện.

2. Thời gian huấn luyện: Tổng thời gian huấn luyện là 48 giờ đối với nội dung huấn luyện theo quy định tại khoản này, không bao gồm thời gian sát hạch.

3. Chương trình huấn luyện thực hiện theo Chương trình khung huấn luyện tại Phụ lục I, được ban hành kèm theo Thông tư này

4. Người tham dự đủ 90% thời gian huấn luyện quy định tại khoản này mới được tham dự sát hạch.

2. Đối với người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động đã qua khóa huấn luyện người làm an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật thì chỉ cần tham gia bổ sung thêm nội dung kỹ năng huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

3. Người đã tham gia các khóa huấn luyện giảng viên, người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo các quy định của pháp luật trước thời điểm thông tu này có hiệu lực thì không phải tham gia khóa huấn luyện có nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều này.  

Điều 6. Sát hạch về chuyên môn và nghiệp vụ huấn luyện của người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

1. Tổ chức huấn luyện cho người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tổ chức kiểm tra, sát hạch học viên tham gia khóa huấn luyện để cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa huấn luyện cho người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; không tổ chức sát hạch đối với khóa tập huấn cập nhật kiến thức định kỳ cho người huấn luyện theo quy định tại điểm …. khoản …. Điều ….. Nghị định /2018/NĐ-CP ngày..... sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Tổ chức huấn luyện thành lập Hội đồng sát hạch có ít nhất 03 thành viên, gồm những người đảm bảo tiêu chuẩn về người huấn luyện, am hiểu về pháp luật, kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.

3. Nội dung sát hạch gồm 02 phần như sau:

a) Sát hạch phần lý thuyết: Học viên làm bài tập trung trong thời gian 90 phút;

b) Sát hạch phần kỹ năng: Học viên lựa chọn 01 chuyên đề, tự chuẩn bị bài giảng theo chương trình khung quy định và trình bày trước hội đồng sát hạch trong thời gian không quá 20 phút/học viên;

c) Người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động đã qua khóa huấn luyện người làm an toàn, vệ sinh lao động thì chỉ cần tham gia sát hạch theo quy định tại điểm b khoản này.

4. Đánh giá kết quả sát hạch: Kết quả sát hạch là tổng số điểm phần sát hạch lý thuyết và phần sát hạch kỹ năng. Kết quả tối đa mỗi phần sát hạch là 100 điểm. Học viên được đánh giá đạt yêu cầu phải có số điểm mỗi phần ít nhất là 50 điểm.

5. Người tham gia khóa huấn luyện người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động đạt yêu cầu theo quy định tại khoản 4 Điều này được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa huấn luyện người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo mẫu quy định tại Phụ lục II. Người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tham gia khóa tập huấn cập nhật thông tin định kỳ được cấp giấy chứng nhận theo mẫu quy định tại Phụ lục III.  

Điều 7. Trách nhiệm của Tổ chức huấn luyện

1. Bố trí người có đủ tiêu chuẩn người huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động tham gia huấn luyện; Thực hiện đầy đủ chương trình huấn luyện khung cho người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo theo quy định tại Thông tư này.

2. Thành lập hội đồng kiểm tra, sát hạch để tổ chức kiểm tra, sát hạch cuối các khóa huấn luyện theo chương trình quy định định; đối với Hội đồng kiểm tra, sát hạch người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động phải có ít nhất một đại diện của Cục An toàn lao động tham gia.

3. Cấp giấy chứng cho người đã hoàn thành khóa huấn luyện cho người huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo mã số giấy chứng nhận đã được Cục An toàn lao động cấp; cấp giấy chứng nhận cho người huấn luyện đã tham gia khóa huấn luyện cập nhật kiến thức, thông tin về an toàn, vệ sinh lao động.

3. Lưu giữ đầy đủ hồ sơ, giấy tờ liên quan đến hoạt động huấn luyện, tập huấn an toàn, vệ sinh lao động để xuất trình khi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Tổ chức thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Thông tư này tại địa phương; tổ chức giám sát đối với hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại địa phương.

2. Thông báo cho Cục An toàn lao động việc xử lý vi phạm hành chính và các hình thức xử lý, đề nghị xử lý khác theo quy định của pháp luật về hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để thông tin kịp thời trên trang thông tin điện tử của Cục An toàn lao động.

3. Hướng dẫn, tổ chức triển khai các hoạt động hỗ trợ huấn luyện cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động.

4. Thông tin về tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ trên trang thông tin điện tử của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

5. Tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (thông qua Cục An toàn lao động) về hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn khi được yêu cầu.

Điều 9. Trách nhiệm của Cục An toàn lao động

1. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; tổ chức giám sát và cử người tham gia giám sát, tham gia hội đồng sát hạch đối với các khóa huấn luyện người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động do các tổ chức huấn luyện được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện hoặc do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập.

2. Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, giám sát các địa phương về hoạt động hỗ trợ huấn luyện cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động.

3. Thông tin về tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động do Cục An toàn lao động tiếp nhận hồ sơ trên trang thông tin điện tử của Cục An toàn lao động.

4. Thông tin kịp thời về tình hình thực hiện pháp luật, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động trên trang thông tin điện tử của Cục An toàn lao động.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày tháng năm 2019.

2. Thông tư số 19/2017/TT-BLĐTBXH ngày 03/7/2017 Quy định chi tiết và hướng thực hiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để kịp thời nghiên cứu, giải quyết./.